Urlop macierzyński przysługuje w przypadku zatrudnienia w ramach umowy o pracę

Zanim nastąpi zwolnienie pracownika, trzeba mu o tym zakomunikować, wręczając wypowiedzenie. Wypowiedzenie jest to czas, jaki musi upłynąć od złożenia oświadczenia woli (wręczenia na piśmie decyzji o zwolnieniu i jego przyczyn) do rozwiązania umowy o pracę w następstwie tego oświadczenia.

W drodze wypowiedzenia rozwiązana zostaje umowa o pracę na czas nieoznaczony i próbny. Wypowiedzenie nie może zostać wręczone, gdy pracownik wykorzystuje urlop macierzyński albo urlop wychowawczy.

Poprzez wypowiedzenie nie można rozwiązać stosunku pracy nawiązanego wskutek umowy na czas oznaczony, na zastępstwo i czas wykonywania określonej pracy. Te umowy mają gwarantować stabilność w okresie, na jaki je zawarto.

W wyjątkowych sytuacjach w drodze wypowiedzenia można rozwiązać umowę o pracę na czas określony. Są dwa warunki: umowę zawarto na okres powyżej 6 miesięcy i (koniunkcja, czyli oba warunki muszą wystąpić jednocześnie) w dokumencie musi się znaleźć zapis, że strony dopuszczają taką możliwość.

Stosunek pracy ustaje po okresie wypowiedzenia. Długość tego okresu zależy od rodzaju zawartej przez strony umowy. W przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony długość wypowiedzenia zależy od czasu zatrudnienia i wynosi 2 tygodnie (zatrudnienie krótsze niż pół roku), 1 miesiąc (zatrudnienie wynosi co najmniej pół roku) i 3 miesiące (zatrudnienie trwa co najmniej 3 lata).