Prawo autorskie

Za twórcę uważa się osobę, której nazwisko jest uwidocznione na egzemplarzach dzieła bądź w jakikolwiek odmienny sposób zostało przedstawione do powszechnej wiadomości. Ujawnienie autorstwa dzieła przysługuje sprawcy z tytułu posiadania przez niego praw osobistych. To, jak autor oznaczy swój utwór Czytaj dalej Prawo autorskie