Prawo autorskie

Za twórcę uważa się osobę, której nazwisko jest uwidocznione na egzemplarzach dzieła bądź w jakikolwiek odmienny sposób zostało przedstawione do powszechnej wiadomości. Ujawnienie autorstwa dzieła przysługuje sprawcy z tytułu posiadania przez niego praw osobistych. To, jak autor oznaczy swój utwór zależy tylko oraz wyłącznie od niego, może go udostępnić pod pseudonimem też anonimowo. Do chwili nie ujawnienia szczególnego autorstwa, kreatora zastępuje wytwórca też wydawca. W dalszym ciągu jednak podmiotem prawa pozostaje działający anonimowo twórca dzieła, a wytwórca czy też wydawca działający w jego imieniu nie nabywa jego praw a zastępuje go w wykonywaniu jego praw.

Prawa osobiste, jakie jednoczą twórcy z jego dziełem są nieograniczone czasem.

O współautorstwie mówimy wówczas kiedy utwór tworzy się z uwzględnieniem pracy więcej niż jednej osoby. Nie pozbawiony względu by określeniu uprawnień współtwórczych jest sprecyzowanie wkładu konkretnych panów oraz pań biorących uczestnictwo w redagowaniu utworu - czy to tw kwestiach technicznych, pomocniczych. By zakwalifikować prawnie współtwórczość ma obowiązek zachodzić zaangażowanie twórcze którejkolwiek ze stron przy jednoczesnym ich porozumieniu stworzenia wspólnego dzieła.

Każdy współtwórca ma ustawodawstwo świadczyć ustawodawstwo autorskie do własnej części dzieła, jeżeli już pragnie mieć pożytek z praw przysługujących całemu utworowi, powinien mieć zgodę innych twórców dzieła.